İÜ Kalite

İÜ Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları

İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü İstanbul Üniversitesi’nin tüm süreçlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamak üzere 2016 yılı Ocak ayında kurulmuştur.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası İstanbul Üniversitesi Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. İ.Ü Kalite Koordinatörlüğü ise İ.Ü Kalite Komisyonu’nun görevlerini desteklemek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

İ.Ü Kalite Koordinatörlüğünün çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

  • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi,
  • Kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,
  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun İnternet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,
  • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,
  • Akademik Birim Kalite Komisyonları ile işbirliği içerisinde çalışmak ve çalışmalarında gerekli desteği sağlamak.

Bu amaçla Üniversitemiz çapında yürütülen toplam kalite çalışmaları ile uyumlu olarak İç Denetim Birim Başkanlığında da kalite çalışmaları ilgili birimlerle koordineli olarak devam etmektedir.


Birim Kalite Kurulu görev dağılımı 

Ahmet ARSLAN

Hasan YILMAZ
Birim Kalite Temsilcisi

Birim Kalite Temsilcisi Yardımcısı
Abubekir KAYMAZ                          Birim Dokümantasyon Sorumlusu